C-3331/CA-8201
   
[CAT] La construcció i destrucció d'infraestructures són cabdals en contextos de guerra i postguerra, i ambdues accions sovint apel·len a un simbolisme d'ordre polític. Diàriament utilitzem infraestructures construïdes o reconstruïdes durant el franquisme per mitjà de la repressió. Quines són aquestes infraestructures i quins relats contenen?

Des del 23 de novembre de 1940 fins el 14 de desembre de 1941, el meu avi, Bonaventura Puig Puig, com a membre del Batalló Disciplinari de Soldats Treballadors núm. 15, va participar forçosament en la reparació i construcció d’una pista de muntanya. En el seu propi acte físic de construcció hi residia simultàniament la destrucció de la seva joventut, la latència d'una possible mort. Ara bé, des de la perspectiva del règim franquista, si bé aquesta pista es reparava i construïa en el marc de l'operació militar que tenia per objectiu atacar la base britànica de Gibraltar, el seu condicionament i construcció també es duia a terme en un context més ampli, el programa de reconstrucció i ordenació de les infraestructures del país, prèviament destruïdes durant la Guerra Civil.
[ESP] La construcción y destrucción de infraestructuras son capitales en contextos de guerra y postguerra, y ambas acciones a menudo apelan a un simbolismo de orden político. Diariamente utilizamos infraestructuras construidas o reconstruidas durante el franquismo por medio de la represión. ¿Cuáles son estas infraestructuras y qué relatos contienen?

Desde el 23 de noviembre de 1940 hasta el 14 de diciembre de 1941, mi abuelo, Bonaventura Puig Puig, como miembro del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 15, participó forzosamente en la reparación y construcción de una pista de montaña. En su propio acto físico de construcción residía simultáneamente la destrucción de su juventud, la latencia de una posible muerte. Sin embargo, desde la perspectiva del régimen franquista, si bien esta pista se reparaba y construía en el marco de la operación militar que tenía por objetivo atacar la base británica de Gibraltar, su acondicionamiento y construcción también se llevaba a cabo en un contexto más amplio, el programa de reconstrucción y ordenación de las infraestructuras del país, previamente destruidas durante la Guerra Civil.
[ENG] The construction and destruction of infrastructure is crucial in war and post-war contexts, and both actions often appeal to political symbolism. In Spain, we daily use infrastructures built or rebuilt by means of repression during the Franco regime. Which are these infrastructures and what stories do they contain?

From November 23, 1940 to December 14, 1941, my grandfather, Bonaventura Puig Puig, as a member of the Disciplinary Battalion of Working Soldiers no. 15, mandatorily took part in the repair and construction of a mountain route. In his actual physical act of construction, simultaneously resided the destruction of his youth, the latency of a possible death. However, from the perspective of Franco’s regime, although this route was repaired and built as part of the military operation aimed at attacking the British base in Gibraltar, its conditioning and construction was also being carried out in a broader context, the program of reconstruction and arrangement of the country's infrastructure, previously destroyed during the Spanish Civil War.

 
© Anna Jornet
Política de Privacitat